This page was created for an undergraduate assignment at Davidson College.

Previous Page

More Information on the pQE30UA expression plasmid

Click here to go to the Qiagen home page: www.qiagen.com

Click here to go to the QIAexpressionist handbook: http://www.qiagen.com/literature/handbooks/qxp/qxp/1016852QXPHB_0301WW.pdf

Legend

-----T5 promoter, lac operon

The T5 viral promoter allows for mass production of the protein. The lac operon allows transcription to be regulated using IPTG.

----- translational start codon

----- 6x histidine epitope tag

The tag will enable us to visulaize the transcribed protein using antibodies.

----- multiple cloning sites (MCS)

----- PCR cloning site

^ location of restriction enzyme cut

The three restriction sites identified will be used to identify the orientation of the five IDH genes.
For more information on the experiment that will determine the orientation of the insert: Determining Orientation

length: 3504 bp

           1 ctcgagaaat cataaaaaat ttatttgctt tgtgagcgga taacaattat aatagattca
         61 attgtgagcg gataacaatt tcacacagaa ttcattaaag aggagaaatt aactatgaga
        																								 EcoRV
		 121 ggatcgcatc accatcacca tcacggatcc cacgtgat^at cctcaatcgc ttcTAgaagc
                  BglII
        181 gattgagga^g atctgagctc ggtacccggg tcgacaggcc tctgcagcca agcttaatta
        241 gctgagcttg gactcctgtt gatagatcca gtaatgacct cagaactcca tctggatttg
        301 ttcagaacgc tcggttgccg ccgggcgttt tttattggtg agaatccaag ctagcttggc
        361 gagattttca ggagctaagg aagctaaaat ggagaaaaaa atcactggat ataccaccgt
        421 tgatatatcc caatggcatc gtaaagaaca ttttgaggca tttcagtcag ttgctcaatg
        481 tacctataac cagaccgttc agctggatat tacggccttt ttaaagaccg taaagaaaaa
        541 taagcacaag ttttatccgg cctttattca cattcttgcc cgcctgatga atgctcatcc
        601 ggaatttcgt atggcaatga aagacggtga gctggtgata tgggatagtg ttcacccttg
        661 ttacaccgtt ttccatgagc aaactgaaac gttttcatcg ctctggagtg aataccacga
        721 cgatttccgg cagtttctac acatatattc gcaagatgtg gcgtgttacg gtgaaaacct
        781 ggcctatttc cctaaagggt ttattgagaa tatgtttttc gtctcagcca atccctgggt
        841 gagtttcacc agttttgatt taaacgtggc caatatggac aacttcttcg cccccgtttt
           
        901 caccatgggc aaatattata cgcaaggcga caaggtgctg atgccgctgg cgattcaggt
        961 tcatcatgcc gtttgtgatg gcttccatgt cggcagaatg cttaatgaat tacaacagta
       1021 ctgcgatgag tggcagggcg gggcgtaatt tttttaaggc agttattggt gcccttaaac
       1081 gcctggggta atgactctct agcttgaggc atcaaataaa acgaaaggct cagtcgaaag
       1141 actgggcctt tcgttttatc tgttgtttgt cggtgaacgc tctcctgagt aggacaaatc
       1201 cgccctctag agctgcctcg cgcgtttcgg tgatgacggt gaaaacctct gacacatgca
       1261 gctcccggag acggtcacag cttgtctgta agcggatgcc gggagcagac aagcccgtca
       1321 gggcgcgtca gcgggtgttg gcgggtgtcg gggcgcagcc atgacccagt cacgtagcga
       1381 tagcggagtg tatactggct taactatgcg gcatcagagc agattgtact gagagtgcac
       1441 catatgcggt gtgaaatacc gcacagatgc gtaaggagaa aataccgcat caggcgctct
       1501 tccgcttcct cgctcactga ctcgctgcgc tcggtcgttc ggctgcggcg agcggtatca
       1561 gctcactcaa aggcggtaat acggttatcc acagaatcag gggataacgc aggaaagaac
       1621 atgtgagcaa aaggccagca aaaggccagg aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt
       1681 ttccataggc tccgcccccc tgacgagcat cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg
       1741 cgaaacccga caggactata aagataccag gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc
       1801 tctcctgttc cgaccctgcc gcttaccgga tacctgtccg cctttctccc ttcgggaagc
       1861 gtggcgcttt ctcatagctc acgctgtagg tatctcagtt cggtgtaggt cgttcgctcc
       1921 aagctgggct gtgtgcacga accccccgtt cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac
       1981 tatcgtcttg agtccaaccc ggtaagacac gacttatcgc cactggcagc agccactggt
       2041 aacaggatta gcagagcgag gtatgtaggc ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct
       2101 aactacggct acactagaag gacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa gccagttacc
       2161 ttcggaaaaa gagttggtag ctcttgatcc ggcaaacaaa ccaccgctgg tagcggtggt
       2221 ttttttgttt gcaagcagca gattacgcgc agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg
       2281 atcttttcta cggggtctga cgctcagtgg aacgaaaact cacgttaagg gattttggtc
       2341 atgagattat caaaaaggat cttcacctag atccttttaa attaaaaatg aagttttaaa
       2401 tcaatctaaa gtatatatga gtaaacttgg tctgacagtt accaatgctt aatcagtgag
       2461 gcacctatct cagcgatctg tctatttcgt tcatccatag ttgcctgact ccccgtcgtg
       2521 tagataacta cgatacggga gggcttacca tctggcccca gtgctgcaat gataccgcga
       2581 gacccacgct caccggctcc agatttatca gcaataaacc agccagccgg aagggccgag
       2641 cgcagaagtg gtcctgcaac tttatccgcc tccatccagt ctattaattg ttgccgggaa
       2701 gctagagtaa gtagttcgcc agttaatagt ttgcgcaacg ttgttgccat tgctacaggc
       2761 atcgtggtgt cacgctcgtc gtttggtatg gcttcattca gctccggttc ccaacgatca
       2821 aggcgagtta catgatcccc catgttgtgc aaaaaagcgg ttagctcctt cggtcctccg
       2881 atcgttgtca gaagtaagtt ggccgcagtg ttatcactca tggttatggc agcactgcat
       2941 aattctctta ctgtcatgcc atccgtaaga tgcttttctg tgactggtga gtactcaacc
       3001 aagtcattct gagaatagtg tatgcggcga ccgagttgct cttgcccggc gtcaatacgg
       3061 gataataccg cgccacatag cagaacttta aaagtgctca tcattggaaa acgttcttcg
       3121 gggcgaaaac tctcaaggat cttaccgctg ttgagatcca gttcgatgta acccactcgt
       3181 gcacccaact gatcttcagc atcttttact ttcaccagcg tttctgggtg agcaaaaaca
       3241 ggaaggcaaa atgccgcaaa aaagggaata agggcgacac ggaaatgttg aatactcata
       3301 ctcttccttt ttcaatatta ttgaagcatt tatcagggtt attgtctcat gagcggatac
       3361 atatttgaat gtatttagaa aaataaacaa ataggggttc cgcgcacatt tccccgaaaa
       3421 gtgccacctg acgtctaaga aaccattatt atcatgacat taacctataa aaataggcgt
       3481 atcacgaggc cctttcgtct tcac

Previous Page